podyplomowe

TRWA NABÓR NA KOLEJNĄ EDYCJĘ STUDIÓW!

 

Dla kogo?

Studia adresowane są do psychologów, pedagogów, logopedów oraz nauczycieli zainteresowanych pogłębieniem swoich kompetencji z zakresu psychologii edukacji. Celem studiów jest zwiększenie zakresu wiedzy uczestników na temat metod i narzędzi diagnozy oraz planowania skutecznych oddziaływań psychologicznych i pedagogicznych wobec dzieci i młodzieży. Cele te będą realizowane w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego w ścisłej współpracy z Partnerami strategicznymi, czyli Pracownią Testów Psychologicznych i Pedagogicznych oraz Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną „Tęcza” w Gdańsku.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych „Psychologia Edukacji” zostanie wyposażony w aktualną wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej. Zajęcia prowadzone przez doświadczonych praktyków wyposażą uczestników we współczesną wiedzę oraz pozwolą rozwinąć umiejętności z zakresu oddziaływań diagnostycznych, terapeutycznych oraz dostosowywania metod i form pracy do potrzeb i możliwości psychofizycznych i edukacyjnych dzieci. W bloku zajęć diagnostycznych uczestnicy będą rozwijać umiejętności dotyczące funkcjonalnej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej w obszarze psychologii klinicznej dziecka, zaburzeń neurorozwojowych (w tym: niepełnosprawności intelektualnej, zaburzeń uczenia się, zaburzeń mowy i języka, zaburzeń ze spektrum autyzmu, nadpobudliwości psychoruchowej – również w kontekście ich współwystępowania) a także tematyki gotowości szkolnej. W bloku zajęć rozwijających umiejętności terapeutyczne uczestnicy zostaną zapoznani z założeniami i metodyką pracy wybranych technik i metod terapeutycznych kształtujących kompetencje emocjonalno-społeczne, umiejętności uczenia się oraz stosowanych w pracy z uczniami z rozwojowymi zaburzeniami uczenia się.
Studia podyplomowe „Psychologia Edukacji” stanowią odpowiedź na potrzeby psychologów i pedagogów w zakresie realizowania oddziaływań ukierunkowanych na pracę z uzależnieniami behawioralnymi. Wśród głównych tematów zajęć pojawią się również zagadnienia z zakresu psychoseksuologii oraz psychotraumatologii – niezbędne w pracy z dziećmi i młodzieżą. Całości dopełniać będą zajęcia prowadzone przez praktykujących terapeutów rodzinnych, podczas których uczestnicy poszerzą swoje umiejętności w zakresie angażowania rodziców w rozwiązywanie problemów ich dzieci.
Absolwent studiów podyplomowych „Psychologia Edukacji” potrafi organizować i realizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie przedszkola, szkoły i placówki w formie:
1. zajęć rozwijających uzdolnienia
2. zajęć rozwijających umiejętności uczenia się
3. zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne
4. zajęć o charakterze terapeutycznym
5. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
6. porad i konsultacji
7. warsztatów (w tym z zakresu psychoedukacji, profilaktyki uzależnień i innych problemów okresu dzieciństwa i adolescencji)
8. prowadzenia badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określania mocnych stron, predyspozycji oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu,
9. diagnozowania sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola/szkoły
10. udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb
11. podejmowania działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
12. minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych oraz zapobiegania zaburzeniom zachowania i emocji,
13. inicjowania i prowadzenia działań mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych.
Ukończenie studiów podyplomowych „Psychologia Edukacji” wyposaża pedagogów i psychologów w kompetencje kluczowe do wykonywania obowiązków psychologa/pedagoga w zarówno publicznych jak i niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

Czas trwania i tryb studiów

Studia podyplomowe Psychologia Edukacji trwają 2 semestry i są realizowane w trybie weekendowym (zjazdy co 2-3 tygodnie). Studia prowadzone są w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym. Program studiów podyplomowych obejmuje 180 godzin.

 

Ramowy program studiów (objęty prawem autorskim)

Semestr I:

Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży
Zaburzenia dzieciństwa i okresu adolescencji
Prawne i etyczne aspekty pomocy psychologicznej w systemie edukacji
Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży
Doradztwo zawodowe i edukacyjne
Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie realizacji potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów
Elementy psychoseksuologii
Elementy psychotraumatologii
Mediacje w szkole
Psychologiczne aspekty współpracy z rodziną ucznia (w tym m.in.: elementy systemowej terapii rodzin, pozytywnej dyscypliny oraz szkoły dla rodziców)
Funkcjonalna diagnoza psychologiczna I (w tym m.in.: diagnozowanie gotowości szkolnej, inteligencji, zaburzeń uczenia się)
Seminarium dyplomowe

Semestr II:

Funkcjonalna diagnoza psychologiczna II (w tym m.in.: diagnozowanie zaburzeń emocji i zaburzeń okresu adolescencji, diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu, nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeń mowy i języka oraz uzależnień behawioralnych)
Przygotowanie do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne
Przygotowanie do prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności uczenia się (w tym m.in.: elementy terapii kognitywnej IE)
Przygotowanie do prowadzenia zajęć o charakterze terapeutycznym
Seminarium dyplomowe

 

Wykładowcy

Trzon kadry dydaktycznej stanowią specjaliści posiadający bogate doświadczenie praktyczne w zakresie diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz planowania i udzielania pomocy psych-ped.; autorzy stosowanych powszechnie testów psychologicznych oraz metod terapeutycznych; specjaliści-praktycy pracujący na codzień w poradniach specjalistycznych, centrach diagnozy i terapii, prowadzący indywidualne praktyki psychologiczne i psychiatryczne, pracownicy przedszkoli i szkół. Wśród nich, m.in.:

dr n. społ. Urszula Sajewicz-Radtke - pomysłodawczyni studiów
dr n. społ. Dorota Dykalska - koordynator studiów po stronie UG
dr n. społ. Bartosz M. Radtke - pomysłodawca studiów
dr n. med. Agata Cichoń-Chojnacka
dr n. hum. Aleksandra Lewandowska-Walter
mgr Małgorzata Barańska
mgr Joanna Flis
mgr Elżbieta Karpińska
mgr Katarzyna Krempla-Patron
mgr Paulina Siekierska
mgr Anna Lubomirska
mgr Zuzanna Łączyńska
mgr Ewa Majchrowska
mgr Magdalena Ostrowska
mgr Anna Piaskowska
mgr Katarzyna Stryjek
mgr Joanna Węglarz

Część zajęć poprowadzą również etatowi pracownicy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego specjalizujący się w tematyce diagnozy psychologicznej, zaburzeń neurorozwojowych czy terapii, m.in.:

dr hab. Małgorzata Lipowska, prof. UG
dr Paulina Pawlicka
mgr Ariadna Łada-Maśko

 

Uprawnienia absolwenta

Wszyscy uczestnicy studiów otrzymają uprawnienia do stosowania narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w ramach udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w oświacie:

  1. Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich. Bateria-5/6 (w tym Bateria-5/6R – zrewidowana)
  2. Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci w wieku 7-9 lat. Bateria-7/9
  3. Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 10-12. Bateria-10/12.
  4. Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 13-15. Bateria-13/15
  5. Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 16+. Bateria-16plus
  6. Bateria metod diagnozy dyskalkulii u uczniów w wieku 10-12 lat
  7. Bateria metod diagnozy dyskalkulii u uczniów w wieku 13-16 lat
  8. Test Uczenia się i Pamięci TOMAL2

 

Uczestnik studiów podyplomowych, który posiada dyplom magistra psychologii uzyska ponadto uprawnienia do stosowania wybranych metod diagnozy intelektu 

- Stanford-Binet 5

- TONI4

Osobom nieposiadającym dyplomu magistra psychologii studia nie dają prawa do posługiwania się tytułem 'psycholog' ani 'psycholog edukacji'.

 

Opłaty za studia

Opłata semestralna: 2400 zł, opłata całkowita: 4800 zł

Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podylomowych na Uniwersytecie Gdańskim oraz Uprawnienia diagnostyczne na wybrane narzędzia Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

Kontakt w sprawie studiów: dorota.dykalska@ug.edu.pl tel. +48 608312536

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl