podyplomowe

ROZPOCZĘŁA SIĘ REKRUTACJA NA KOLEJNĄ EDYCJĘ STUDIÓW!

 

Dla kogo?

Studia adresowane są do psychologów, pedagogów, logopedów oraz nauczycieli zainteresowanych pogłębieniem swoich kompetencji z zakresu psychologii edukacji. Celem studiów jest zwiększenie zakresu wiedzy uczestników na temat metod i narzędzi diagnozy oraz planowania skutecznych oddziaływań psychologicznych i pedagogicznych wobec dzieci i młodzieży. Cele te będą realizowane w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego w ścisłej współpracy z Partnerami strategicznymi, czyli Pracownią Testów Psychologicznych i Pedagogicznych oraz Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną „Tęcza” w Gdańsku.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych „Psychologia Edukacji” zostanie wyposażony w aktualną wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej. Zajęcia prowadzone przez doświadczonych praktyków wyposażą uczestników we współczesną wiedzę oraz pozwolą rozwinąć umiejętności z zakresu oddziaływań diagnostycznych, terapeutycznych oraz dostosowywania metod i form pracy do potrzeb i możliwości psychofizycznych i edukacyjnych dzieci. W bloku zajęć diagnostycznych uczestnicy będą rozwijać umiejętności dotyczące funkcjonalnej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej w obszarze psychologii klinicznej dziecka, zaburzeń neurorozwojowych (w tym: niepełnosprawności intelektualnej, zaburzeń uczenia się, zaburzeń mowy i języka, zaburzeń ze spektrum autyzmu, nadpobudliwości psychoruchowej – również w kontekście ich współwystępowania) a także tematyki gotowości szkolnej. W bloku zajęć rozwijających umiejętności terapeutyczne uczestnicy zostaną zapoznani z założeniami i metodyką pracy wybranych technik i metod terapeutycznych kształtujących kompetencje emocjonalno-społeczne, umiejętności uczenia się oraz stosowanych w pracy z uczniami z rozwojowymi zaburzeniami uczenia się.
Studia podyplomowe „Psychologia Edukacji” stanowią odpowiedź na potrzeby psychologów i pedagogów w zakresie realizowania oddziaływań ukierunkowanych na pracę z uzależnieniami behawioralnymi. Wśród głównych tematów zajęć pojawią się również zagadnienia z zakresu psychoseksuologii oraz psychotraumatologii – niezbędne w pracy z dziećmi i młodzieżą. Całości dopełniać będą zajęcia prowadzone przez praktykujących terapeutów rodzinnych, podczas których uczestnicy poszerzą swoje umiejętności w zakresie angażowania rodziców w rozwiązywanie problemów ich dzieci.
Absolwent studiów podyplomowych „Psychologia Edukacji” potrafi organizować i realizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie przedszkola, szkoły i placówki w formie:
1. zajęć rozwijających uzdolnienia
2. zajęć rozwijających umiejętności uczenia się
3. zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne
4. zajęć o charakterze terapeutycznym
5. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
6. porad i konsultacji
7. warsztatów (w tym z zakresu psychoedukacji, profilaktyki uzależnień i innych problemów okresu dzieciństwa i adolescencji)
8. prowadzenia badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określania mocnych stron, predyspozycji oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu,
9. diagnozowania sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola/szkoły
10. udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb
11. podejmowania działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
12. minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych oraz zapobiegania zaburzeniom zachowania i emocji,
13. inicjowania i prowadzenia działań mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych.
Ukończenie studiów podyplomowych „Psychologia Edukacji” wyposaża pedagogów i psychologów w kompetencje kluczowe do wykonywania obowiązków psychologa/pedagoga w zarówno publicznych jak i niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

Czas trwania i tryb studiów

Studia podyplomowe Psychologia Edukacji trwają 2 semestry i są realizowane w trybie weekendowym (zjazdy co 2-3 tygodnie). Studia prowadzone są w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym. Program studiów podyplomowych obejmuje 180 godzin.

 

Ramowy program studiów (objęty prawem autorskim)

Semestr I:

Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży
Zaburzenia dzieciństwa i okresu adolescencji
Prawne i etyczne aspekty pomocy psychologicznej w systemie edukacji
Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży
Doradztwo zawodowe i edukacyjne
Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie realizacji potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów
Elementy psychoseksuologii
Elementy psychotraumatologii
Mediacje w szkole
Psychologiczne aspekty współpracy z rodziną ucznia (w tym m.in.: elementy systemowej terapii rodzin, pozytywnej dyscypliny oraz szkoły dla rodziców)
Funkcjonalna diagnoza psychologiczna I (w tym m.in.: diagnozowanie gotowości szkolnej, inteligencji, zaburzeń uczenia się)
Seminarium dyplomowe

Semestr II:

Funkcjonalna diagnoza psychologiczna II (w tym m.in.: diagnozowanie zaburzeń emocji i zaburzeń okresu adolescencji, diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu, nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeń mowy i języka oraz uzależnień behawioralnych)
Przygotowanie do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne
Przygotowanie do prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności uczenia się (w tym m.in.: elementy terapii kognitywnej IE)
Przygotowanie do prowadzenia zajęć o charakterze terapeutycznym
Seminarium dyplomowe

 

Wykładowcy

Trzon kadry dydaktycznej stanowią specjaliści posiadający bogate doświadczenie praktyczne w zakresie diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz planowania i udzielania pomocy psych-ped.; autorzy stosowanych powszechnie testów psychologicznych oraz metod terapeutycznych; specjaliści-praktycy pracujący na codzień w poradniach specjalistycznych, centrach diagnozy i terapii, prowadzący indywidualne praktyki psychologiczne i psychiatryczne, pracownicy przedszkoli i szkół. Wśród nich, m.in.:

dr n. społ. Urszula Sajewicz-Radtke - kierownik studiów po stronie Partnerów, pomysłodawczyni studiów
dr n. społ. Dorota Dykalska - kierownik studiów po stronie UG
dr n. społ. Bartosz M. Radtke - pomysłodawca studiów
dr n. med. Agata Cichoń-Chojnacka
dr n. hum. Aleksandra Lewandowska-Walter
mgr Małgorzata Barańska
mgr Joanna Flis
mgr Elżbieta Karpińska
mgr Katarzyna Krempla-Patron
mgr Paulina Siekierska
mgr Anna Lubomirska
mgr Zuzanna Łączyńska
mgr Ewa Majchrowska
mgr Magdalena Ostrowska
mgr Anna Piaskowska
mgr Edyta Sinacka-Kubik
mgr Katarzyna Stryjek
mgr Joanna Węglarz

Część zajęć poprowadzą również etatowi pracownicy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego specjalizujący się w tematyce diagnozy psychologicznej, zaburzeń neurorozwojowych czy terapii, m.in.:

dr hab. Małgorzata Lipowska, prof. UG
dr Paulina Pawlicka
mgr Ariadna Łada-Maśko

 

Uprawnienia absolwenta

Wszyscy uczestnicy studiów otrzymają uprawnienia do stosowania narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w ramach udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w oświacie:

  1. Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich. Bateria-5/6 (w tym Bateria-5/6R – zrewidowana)
  2. Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci w wieku 7-9 lat. Bateria-7/9
  3. Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 10-12. Bateria-10/12.
  4. Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 13-15. Bateria-13/15
  5. Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 16+. Bateria-16plus
  6. Bateria metod diagnozy dyskalkulii u uczniów w wieku 10-12 lat
  7. Bateria metod diagnozy dyskalkulii u uczniów w wieku 13-16 lat
  8. Test Uczenia się i Pamięci TOMAL2

 

Uczestnik studiów podyplomowych, który posiada dyplom magistra psychologii uzyska ponadto uprawnienia do stosowania wybranych metod diagnozy intelektu 

- Stanford-Binet 5

- TONI4

Osobom nieposiadającym dyplomu magistra psychologii studia nie dają prawa do posługiwania się tytułem 'psycholog' ani 'psycholog edukacji'.

 

Opłaty za studia

Opłata semestralna: 2000 zł, opłata całkowita: 4000 zł

Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podylomowych na Uniwersytecie Gdańskim oraz Uprawnienia diagnostyczne na wybrane narzędzia Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

Kontakt w sprawie studiów: dorota.dykalska@ug.edu.pl tel. +48 608312536


Aby zapisać się na studia kliknij <tutaj> (Trwa rekrutacja na nową edycję studiów! Zapraszamy do zapisów!)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl