Regulamin zakupów

REGULAMIN SPRZEDAŻY

 

Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, działająca pod adresem www.pracowniatestow.pl, prowadzona jest przez firmę Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych - Bartosz M. Radtke, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Czarnieckiego 5A poziom 1, NIP: 7642368165 , REGON: 363133168.

 

Słowniczek:

Sprzedawca – Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych - Bartosz M. Radtke;

Sklep – sklep internetowy Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sprzedawca skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi Poczta Polska s.a. bądź firmie kurierskiej DHL.

Klient – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna dokonująca zakupu testów psychologiczno-pedagogicznych;

Konsument - (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego) osoba fizyczna nabywająca towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienia Regulaminu dotyczą konsumentów w zakresie wyraźnie wskazanym w Regulaminie.

Przedmiot sprzedaży – test psychologiczno-pedagogiczny, publikacja okołodiagnostyczna, urządzenie, aplikacja i pomoc terapeutyczna przeznaczona do wykorzystania w pracy zawodowej przez specjalistę.

 

§1 Oświadczenia Sprzedawcy

1.1. Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych jest jedynym wydawcą testów psychologiczno-pedagogicznych wskazanych na stronie www.pracowniatestow.pl

1.1.1 Wszystkie produkty sprzedawane przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, z uwagi na ich charakter przeznaczone są do profesjonalnego wykorzystania w pracy zawodowej i/lub naukowej przez posiadających stosowne kwalifikacje specjalistów (bądź studentów działających pod ich ścisłym nadzorem). 

1.2. Przedmiot sprzedaży nie jest przeznaczony do dalszej odsprzedaży.

1.3. Sprzedawca wysyła zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej DHL.

1.4. Testy psychologiczno-pedagogiczne, publikacje okołodiagnostyczne i pomoce terapeutyczne prezentowane na stronach WWW Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja produktach zamieszczana na stronach WWW nie oznacza, że produkty te są dostępne w magazynie Sprzedawcy.

1.5.1. Niniejszy Regulamin zawiera zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod www.pracowniatestow.pl .

1.5.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.5.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego.

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystywania usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;

e) warunki i zasady reklamacji oraz odstąpienia od umowy sprzedaży.

1.6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

1.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.pracowniatestow.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

1.8. Informacje o Przedmiocie sprzedaży podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.9. Zdjęcia Towarów umieszczone na stronach internetowych Sklepu są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

1.10. Informacja o cenie podawana na stronie www.przacowniatestow.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów rezerwacji lub Zamówienia, do końca realizacji rezerwacji lub Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Przedmiotów sprzedaży pootrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej.

 

§2 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 

2.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest dokonanie rejestracji i założenie konta.

2.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na jednej ze stron Sklepu.

2.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2.4. Sprzedawca może ograniczyć dostęp Klienta do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym gdy Klient nie posiada uprawnień wymaganych do zakupu poszczególnych testów i produktów oraz w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię sklepu.

2.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

2.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

2.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla sklepu,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

§3 Przyjmowanie i realizacja zamówień 

3.1. Aby dokonać zamówienia, należy dokonać rejestracji podając wszystkie niezbędne dane do realizacji zamówienia, tj.

a) imię i nazwisko

b) telefon kontaktowy

c) adres e-mail

d) adres

e) informacje dodatkowe

3.2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodawanie do koszyka.

3.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz  w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlonymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) numeru zamówienia

b) daty złożenia zamówienia

c) dane osoby zamawiającej

d) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów,

c) metody płatności,

d) sposobu dostawy,

3.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonywanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśniecie przycisku „Zamawiam”.

3.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Pracownią Testów Psychologicznych i Pedagogicznych - Bartosz M. Radtke, ul. Czarnieckiego 5a/1, 80-239 Gdańsk, Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

3.8. Po złożeniu Zamówienia Pracownia weryfikuje uprawnienia Klienta do zakupu zamówionych produktów, co może wiązać się z koniecznością dostarczenia przez klienta stosownych dokumentów poświadczających owe uprawnienia (m.in. kopia dyplomu ukończenia studiów, kopie zaświadczeń kwalifikacyjnych itp.). 

3.9. Po ustaleniu przez Pracownię zakresu uprawnień Klienta do zakupu zamówionych przez niego produktów zostaje wystawiona faktura VAT.

3.10. Wystawiona faktura VAT wysyłana jest do Klienta na wskazany w zamówieniu adres e-mail.

3.11. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 3.09

3.12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

3.13. W przypadku niedostępności niektórych produktów objętych zamówieniem w magazynie lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

a) pełna realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia w terminie, w którym wszystkie pozycje wskazane w zamówieniu będą dostępne. Termin realizacji jest określony przez termin dostarczenia testów w magazynie Sprzedawcy.

b) częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych testów psychologiczno-pedagogicznych, a niedostępne testy zostaną dosłane w późniejszym terminie z oddzielną fakturą VAT;

c) anulowanie całości zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sprzedawcy z obowiązku realizacji zamówienia.

3.14. W przypadku niedostępności produktów w magazynie lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sprzedawca ma prawo odstąpienia od umowy w terminie trzydziestu dni licząc od daty jej zawarcia.

3.15. Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych od momentu dokonania płatności przez Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do późniejszej wysyłki w wyniku braku danej pozycji na stanie magazynu bądź w przypadku wystąpienia nie możliwych do przewidzenia zdarzeń losowych bądź sytuacji nadzwyczajnych.

 

§4 Płatności 

4.1. Płatności dokonuje się na podstawie faktury VAT przesłanej drogą mailową na podany przez Klienta w zamówieniu adres e-mail.

4.2. Zmiana danych na otrzymanej fakturze następuje tylko i wyłącznie na podstawie noty korygującej wystawionej przez Klienta.

 

§5 Warunki dostawy 

5.1. Koszt dostawy zamówienia wynosi dwadzieścia złotych brutto bez względu na ilość zamawianych pozycji. Umieszczany jest na fakturze sprzedażowej jako osobna pozycja.

5.2. Zamówienia wysyłane są przesyłkami kurierskimi DHL. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i opóźnienia powstałe z winy firmy kurierskiej.

5.3. W przypadku niemożności doręczenia zamówienia, zostanie ono zwrócone do magazynu Sprzedawcy. Klient zostanie telefonicznie powiadomiony przez Sprzedawcę o zwrocie przesyłki.

5.5. Sprzedawca ponownie wyśle zamówienie, zaś do faktury zostanie doliczona kolejny raz kwota tytułem opłaty pocztowej.

 

§6 Prawo odstąpienia od umowy, rękojmia za wady 

6.1. Zgodnie z zapisami art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Kupujący będący konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy. Bieg terminu do odstąpienia ustala się zgodnie z postanowieniami art. 28 Ustawy o prawach konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie do Pracowni oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem (można skorzystać z formularza dostępnego <tutaj>, aczkolwiek nie jest to obowiązkowe)

6.2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu będącemu konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.3. Sprzedawcy przysługuje prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania zwracanego towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

6.4. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, lecz nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar powinien wrócić do Sprzedawcy w takim samym stanie,w jakim został on zakupiony. Plomby zabezpieczające nie mogą być zerwane ani uszkodzone.

6.5. Kupujący będący konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

6.6. Kupujący będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

6.7. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Kupujący, który wykonuje swoje prawo z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na adres korespondencyjny Pracowni (Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, ul. Czarnieckiego 5A poziom 1, 80-239 Gdańsk).

6.8. W sytuacji gdy opakowanie przesyłki dostarczonej do Kupującego nosi jakiekolwiek znaki prób otwierania bądź jest uszkodzone, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki oraz, w obecności osoby dostarczającej przesyłkę, sporządzić protokół szkody.

6.9. Składając reklamację zakupionych towarów Kupujący powinien podać możliwie precyzyjny opis wady towaru, okoliczności jej wystąpienia, załączyć oryginalny dowód zakupu reklamowanego towaru oraz podać rachunek bankowy na który miałyby zostać ewentualnie przelane środki.

6.10. Pracownia nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem pocztowym.

6.11. W przypadku gdy Kupujący niebędący konsumentem, po otrzymaniu prawidłowo zrealizowanego zamówienia zgłosi chęć wymiany zakupionego produktu na inny z oferty PTPiP, Sprzedawca ma prawo doliczyć opłatę manipulacyjną z tytułu wymiany towaru w kwocie 50 zł lub 100 zł w zależności od wartości wymienianego produktu (produkty o cenie brutto do 500 zł - opłata 50 zł, produkty o cenie brutto powyżej 500 zł - opłata 100 zł). Odsyłany przez Kupującego w ramach tej procedury produkt nie może nosić śladów użytkowania.  

6.12. Sprzedający dokłada wszelkich starań aby wysyłane zamówienia były kompletne i w pełni zgodne ze złożonym zamówieniem. Zaleca się aby Kupujący sprawdził kompletność otrzymanej przesyłki zamówienia w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Zgłaszane po tym okresie reklamacje dotyczące braków w zamówieniu będą rozpatrywane negatywnie. 

 

§ 7 Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego

7.1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Klientów, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej.

7.2. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji przysługuje Klientowi tylko i wyłącznie w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

7.3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu.

7.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.

 

§8 Dane osobowe

 

8.1. Dane osobowe Klienta będą wykorzystane w celu realizacji Umowy i w celach marketingowych (marketing bezpośredni) na co Kupujący dokonując zakupu w Sklepie wyraża zgodę.

8.2. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego (RODO) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

8.3. Administratorem danych osobowych jest Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych - Bartosz M. Radtke.

8.4. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

 

§9 Postanowienia końcowe

 

9.1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

9.2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

9.3. Kupujący będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu postępowania reklamacyjnego prowadzonego przez Sprzedawcę i po wyrażeniu zgody przez Sprzedawcę.

9.4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2021 r.

9.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.pracowniatestow.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl