Nowości

Specjalistyczna bateria diagnozy zdolności poznawczych i umiejętności szkolnych SB6/18

Specjalistyczna bateria diagnozy zdolności poznawczych i umiejętności szkolnych SB6/18
Specjalistyczna bateria diagnozy zdolności poznawczych i umiejętności szkolnych SB6/18

Bateria przeznaczona jest do psychologicznej i pedagogicznej diagnozy rozwojowych (specyficznych) zaburzeń czytania (dysleksja) u uczniów w wieku 6-18 lat. Jest przeznaczona do opisu mocnych i słabych stron w zakresie funkcji poznawczych ważnych w procesie uczenia się. Na tej podstawie można wnioskować, jak konkretne deficyty mogą warunkować trudności w rozwijaniu konkretnych kompetencji. Narzędzie – ze względu na konstrukcję, zakres badanych funkcji i umiejętności oraz leżące u jego podstaw podstawy teoretyczne – stanowi doskonałe uzupełnienie badania inteligencji Skalą Inteligencji Stanford- Binet 5 w procesie kompleksowej oceny przyczyn trudności szkolnych. Z tego powodu jest rekomendowane w diagnozie rozwojowych zaburzeń uczenia się, w szczególności dysleksji rozwojowej. Uzyskane wyniki mogą również pomóc w różnicowaniu, czy obserwowane trudności wynikają z deficytów wybranych funkcji poznawczych, czy też u ich podłoża leżą czynniki pozapoznawcze, np. środowiskowe bądź emocjonalno-motywacyjne.

Konstrukcja prezentowanego narzędzia sprawia, że może ono być stosowane w wielu kontekstach, zarówno w ramach systemu edukacji, jak i w ochronie zdrowia. Szeroki zakres grup wiekowych objętych narzędziem oraz wielość wskaźników pozwalają również na użycie narzędzia w badaniach naukowych.

Specjalistyczna bateria diagnozy zdolności poznawczych i umiejętności szkolnych (SB6/18) składa się z 18 podskal zgrupowanych w sześć skal:

I. Przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne

II. Przetwarzanie słuchowo-językowe

III. Tempo przetwarzania

IV. Pamięć długotrwała

V. Wiedza

VI. Czytanie i pisanie

Bateria pozwala również wyliczyć wynik globalny - iloraz zdolności poznawczych i umiejętności szkolnych IZPUS, który istotnie różnicuje uczniów z dysleksją oraz z niepełnosprawnością intelektualną na tle populacji ogólnej. 

Narzędziem mogą posługiwać się zarówno psycholodzy jak i pedagodzy po przejściu specjalistycznego szkolenia kwalifikacyjnego. Diagności posiadający uprawnienia na tzw. gdańskie baterie testów (7/9, 10/12, 13/15, 16+) posiadają automatycznie uprawnienia do posługiwania się Baterią SB6/18. 

 

Cena:

2 200,00 zł

Cena regularna: 2 800,00 zł

szt.
 • promocja
 • nowość

Wielowymiarowy Kwestionariusz Nastawienia WKN

Wielowymiarowy Kwestionariusz Nastawienia WKN
Wielowymiarowy Kwestionariusz Nastawienia WKN
 • autorzy: Bartosz M. Radtke, Urszula Sajewicz-Radtke, Paweł Jurek, Michał Olech, Elżbieta Karpińska
 • kategoria narzędzia: TP
 • sposób badania: badanie indywidualne
 • diagnozowany obszar: diagnoza nastawienia do nauki
 • grupa wiekowa: 14;00-19;11(30)
 • użytkownicy: psycholodzy, psychoterapeuci, pedagodzy z wykształceniem podyplomowym w zakresie psychologii edukacji, psychologii dzieci i młodzieży, psychologii wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży, psychologii klinicznej; doradcy zawodowi
 • w zestawie: podręcznik, komplet protokołów, klucze

 

WKN to narzędzie mierzące siedem kluczowych obszarów nastawienia i sposobu myślenia, które wspierają skuteczne działanie, oraz trzy obszary utrudniające uczniom osiąganie wyznaczonych celów.

 • Obszary wspierające skuteczne działanie:
  1. Poczucie samokontroli
  2. Ocena własnego potencjału
  3. Poczucie własnej skuteczności
  4. Motywacja osiągnięć
  5. Otwartość poznawcza
  6. Pozytywność
  7. Wewnętrzne umiejscowienie kontroli
 • Obszary utrudniające osiąganie celów:
  1. Zewnętrzne umiejscowienie kontroli
  2. Uleganie emocjom
  3. Przekonania ograniczające rozwój

Kwestionariusz ten znajduje zastosowanie w diagnozie zarówno indywidualnej, jak i grupowej. W diagnozie indywidualnej służy do oceny przyczyn trudności w nauce, gdy nie wynikają one z czynników poznawczych a mogą mieć charakter emocjonalno-motywacyjny.

Uzyskany profil wyników umożliwia zaplanowanie oddziaływań terapeutycznych oraz określenie rodzaju niezbędnego wsparcia psychologicznego. Wykorzystanie go w diagnozie zespołu klasowego pozwala zidentyfikować te przekonania uczniów, które stanowią przeszkodę w budowaniu ich zaangażowania w naukę szkolną i rozwijania pożądanych kompetencji. Wiedza na ten temat umożliwia trafne i precyzyjne określenie działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

WKN znajduje również zastosowanie w doradztwie edukacyjno-zawodowym. Narzędzie w rękach doświadczonego doradcy może stanowić istotną pomoc w procesie planowania dalszej edukacji i kariery zawodowej.

 

Cena:

630,00 zł

szt.
 • nowość

Skala oceny wrażliwości kompleksu ustno-twarzowego. SOWKUT

Skala oceny wrażliwości kompleksu ustno-twarzowego. SOWKUT
Skala oceny wrażliwości kompleksu ustno-twarzowego. SOWKUT
 • autor: Marta Wiśniewska, Aleksandra Kaczyńska
 • kategoria narzędzia: NPK
 • sposób badania: badanie indywidualne
 • diagnozowany obszar: aparat artykulacyjny, obszar ustno-twarzowy, system dotykowy
 • grupa wiekowa: 0;1-3;11
 • użytkownicy: logopedzi, neurologopedzi oraz terapeuci integracji sensorycznej, pedagodzy specjalni, psychologowie w porozumieniu z logopedami, neurologopedami
 • w zestawie: podręcznik, komplet protokołów

Narzędzie służy do pomiaru wrażliwości kompleksu ustno-twarzowego (orofacjalnego) u dzieci w przedziale wiekowym od urodzenia do 3 roku życia,  ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z zaburzeniami w rozwoju (np. wady genetyczne, mózgowe porażenie, opóźnienie w rozwoju). Nadmierna wrażliwość kompleksu ustno-twarzowego może być objawem izolowanym, ale często towarzyszy nieprawidłowościom w rozwoju. Bywa przyczyną wybiórczości pokarmowej występującej u dzieci o rozwoju neurotypowym i nieneurotypowym.

Narzędzie jest rekomendowane do funkcjonalnej diagnozy rozwoju małych dzieci.

Skala składa się z dwóch podskal:

 • Podskala I
  - nadwrażliwość dotykowa
 • Podskala II
  - funkcje oralne, anatomia i funkcjonowanie narządów artykulacyjnych

Podskala I jest uzupełniana na podstawie wywiadu z rodzicami/opiekunami dziecka oraz na podstawie obserwacji. Podskala II jest uzupełniana na podstawie badania fizykalnego dziecka.

Cena:

460,00 zł

szt.
 • nowość

Funkcjonalna Ocena Trudności Szkolnych Uczniów przybyłych z Ukrainy (FOTSU)

Funkcjonalna Ocena Trudności Szkolnych Uczniów przybyłych z Ukrainy (FOTSU)
Funkcjonalna Ocena Trudności Szkolnych Uczniów przybyłych z Ukrainy (FOTSU)
 • autor: Bartosz M. Radtke
 • kategoria narzędzia: NK
 • sposób badania: badanie indywidualne
 • diagnozowany obszar: jakościowa ocena trudności w uczeniu się, funkcje wykonawcze, uwaga, pamięć, motywacja
 • grupa wiekowa: 10;0-16;11
 • użytkownicy: pedagodzy, psycholodzy
 • w zestawie: podręcznik, arkusze testowe i protokoły

Prezentowane narzędzie opracowano w odpowiedzi na zaistniałą potrzebę psychologiczno-pedagogicznej oceny trudności szkolnych u uczniów, którzy przybyli do Polski z Ukrainy z powodu toczących się w ich kraju działań wojennych. Narzędzie służy do jakościowej oceny zakresu i nasilenia trudności w czytaniu (i pisaniu) w języku ukraińskim. Pozwala również na identyfikowanie trudności w nauce poszczególnych przedmiotów szkolnych (już w nowej rzeczywistości szkolnej) oraz ocenę czterech zmiennych psychologicznych kluczowych dla efektywnej nauki: pamięci, uwagi, funkcji wykonawczych i motywacji.

TEST NIE WYMAGA SZKOLENIA

 

Cena:

600,00 zł

szt.
 • nowość

TECHNOSTRES. Skale do pomiaru sposobu postrzegania technologii

TECHNOSTRES. Skale do pomiaru sposobu postrzegania technologii
TECHNOSTRES. Skale do pomiaru sposobu postrzegania technologii

Narzędzie TECHNOSTRES składa się z zestawu skal do pomiaru sposobu postrzegania technologii. Są to:

 • Skala Postaw wobec ICT
 • Skala Postrzeganego Technostresu(6 wersji arkuszy do diagnozy technostresu związanego z użytkowaniem nowych lub znanych technologii, stosowanych w trzech podstawowych obszarach funkcjonowania: pracy, edukacji, życiu prywatnym)

Skale zostały zaprojektowane tak, aby w sposób wygodny i szybki zmierzyć zarówno indywidualne nastawienie konkretnego pracownika lub ucznia do technologii, jak i przeciętne nasilenie tych postaw w całym zespole (klasie) lub organizacji (szkole). Wiedza pozyskana za pomocą skal pomiaru postaw wobec technologii może zostać wykorzystana do zaprojektowania środowiska pracy lub edukacji, które pozwolą na zredukowanie technostresu oraz zwiększenie efektywności nabywania kompetencji posługiwania się nowymi technologiami. Wyniki diagnozy postaw wobec ICT i technostresu mają znaczenie na poziomie indywidualnym oraz organizacyjnym. Pracownicy/uczniowie, którzy gorzej adaptują się do konieczności uczenia się nowych technologii, są narażeni na stres i wiążące się z nim konsekwencje zdrowotne, niższą efektywność wykonywania zadań, a nawet wykluczenie z procesu edukacji lub rynku pracy.

 • autorzy: M. Olech, P. Jurek
 • sposób pracy: indywidualne i grupowe
 • diagnozowany obszar: postawy wobec technologii, stres wynikający z użytkowania technologii w różnych obszarach funkcjonowania
 • rekomendacja: zarządzanie zasobami ludzkimi (badanie opinii pracowników); doradztwo (diagnoza uciążliwości technologii w szkole, pracy lub życiu prywatnym; diagnoza trudności dostosowania się do zmian technologicznych w codziennym życiu)
 • użytkownicy: specjaliści (psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, pracownicy HR, trenerzy, coachowie, doradcy zawodowi) 
 • w zestawie: podręcznik, nielimitowany dostęp do 7 typów arkuszy diagnozy (pliki PDF do pobrania ze strony www po wprowadzeniu hasła)

Technologie informacyjno-komunikacyjne (w skrócie ICT) to wszystkie media komunikacyjne (np. Internet, telefonia komórkowa), media umożliwiające zapis informacji (np. pamięci przenośne, dyski twarde, dyski CD/DVD), sprzęty umożliwiające przetwarzanie informacji (np. komputery osobiste, komórki, tablety), a także wszelkie aplikacje informatyczne i systemy IT (np. TikTok, Snapchat, Spotify, Skype, Facebook, Booksy, Netflix) umożliwiające realizację różnych usług dzięki przetwarzaniu i przesyłaniu danych. Wraz z rozpowszechnieniem urządzeń mobilnych oraz technologii komunikacji bezprzewodowej życie zdecydowanej większości ludzi uległo – i nadal ulega – dramatycznej zmianie. Wraz ze wzrostem znaczenia technologii dla jakości naszego życia wzrasta potrzeba diagnozowania nastawienia osób wobec technologii oraz postrzeganego stresu związanego z jej użytkowaniem. Zestaw skal TECHNOSTRES odpowiada na tę potrzebę.

Skala Postaw wobec ICT pozwala zmierzyć cztery podstawowe aspekty nastawienia wobec ICT:

 • przekonania o użyteczności ICT
 • przekonania o atrakcyjności ICT
 • przekonania o (braku) szkodliwości ICT
 • poczucie własnej skuteczności posługiwania się ICT

Skale Postrzeganego Technostresu(6 wersji) mierzą trzy podstawowe stresory związane z użytkowaniem technologii w różnych obszarach życia:

 • przeciążenie technologią
 • złożoność technologii
 • zagrożenie technologią
Cena:

1 100,00 zł

szt.
 • nowość

Zaburzenia okresu niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa (ZONiWD-2)

Zaburzenia okresu niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa (ZONiWD-2)
Zaburzenia okresu niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa (ZONiWD-2)
 • autorzy: Urszula Sajewicz-Radtke, Bartosz M. Radtke
 • kategoria narzędzia: NK
 • sposób badania: badanie indywidualne
 • diagnozowany obszar: lęk separacyjny, lęk społeczny, lęk uogólniony, mutyzm wybiórczy, reaktywne zaburzenia przywiązania, tiki i inne zaburzenia obsesyjne, Zespół Touretta, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia selektywności przywiązania, przedłużająca się żałoba, Zespół stresu pourazowego
 • zakres wiekowy: od urodzenia do 5. roku życia
 • użytkownicy: psycholodzy, psychiatrzy
ZONiWD umożliwia przeprowadzenie wstępnej diagnozy zaburzeń psychicznych występujących w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa. Diagnosta znajdzie w nim karty diagnostyczne zawierające wykaz symptomów niezbędnych do potwierdzenia u pacjenta w procesie diagnozy określonego zaburzenia. Karty mają charakter ustrukturyzowanego wywiadu. W celu ułatwienia procesu diagnostycznego w przypadku objawów trudnych do jednoznacznej oceny przez rodzica diagności znajdą tu pytania pomocnicze i uzupełniające. 
 
Narzędzie zawiera skrypt oraz 12 kart diagnostycznych, obejmujących 15 różnych zaburzeń neurorozwojowych i innych zaburzeń.
Cena:

690,00 zł

szt.
 • nowość

Ukraińsko-Polski Kwestionariusz Analizy Rozwoju oraz Aktualnych Trudności Dzieci i Młodzieży

Ukraińsko-Polski Kwestionariusz Analizy Rozwoju oraz Aktualnych Trudności Dzieci i Młodzieży
Ukraińsko-Polski Kwestionariusz Analizy Rozwoju oraz Aktualnych Trudności Dzieci i Młodzieży
 • autorzy: Bartosz M. Radtke, Urszula Sajewicz-Radtke, Katarzyna Sitnik-Warchulska, Małgorzata Lipowska, Bernadetta Izydorczyk, Justyna Świerczyńska, Jadwiga Migaszewska-Majewicz, Beata Guzek, Aleksander Waś, Aleksandra Kühn-Dymecka, Izabela Bancewicz-Mikulewicz, Piotr Markiewicz i Leonard Szafraniec
 • kategoria narzędzia: NK
 • sposób badania: badanie indywidualne
 • diagnozowany obszar: analiza rozwoju oraz aktualnych trudności
 • grupa wiekowa: dzieci i młodzież
 • użytkownicy: psycholodzy, pedagodzy, specjaliści ds. pomocy psych-ped.

Narzędzie to pozwala na zebranie najważniejszych informacji dot. wczesnego rozwoju, sytuacji rodzinnej oraz obserwowanych obecnie trudności w funkcjonowaniu dziecka. Zostało skonstruowane tak, aby mógł je wykorzystać specjalista nieposługujący się językiem ukraińskim.

 

Cena:

0,01 zł

szt.
 • nowość

Skale Oceny Stanu Psychicznego Pracownika SOSPP

Skale Oceny Stanu Psychicznego Pracownika SOSPP
Skale Oceny Stanu Psychicznego Pracownika SOSPP
 • autorzy: B.M. Radtke, U. Sajewicz-Radtke, P. Jurek
 • sposób badania: badanie indywidualne
 • diagnozowany obszar: ocena stanu psychicznego pracownika
 • użytkownicy: psycholodzy, specjaliści HR, lekarze, medyczny personel pomocniczy
 • w zestawie: podręcznik, osiem zestawów arkuszy po 25 szt.: Poziom A (screening), Poziom B (ocena nasilenia), Depresja, Lęk uogólniony, Zaburzenia snu, Zaburzenie z lękiem o stan zdrowia (hipochondria), Natręctwa, Ostre zaburzenie stresowe

Skale Oceny Stanu Psychicznego Pracownika (SOSPP) powstały w odpowiedzi na zgłaszany przez jednostki systemu zdrowia oraz korporacje problem przeciążenia psychologicznego pracowników i konieczność szybkiej oceny aktualnej kondycji psychicznej.

Narzędzie umożliwia ocenę stanu psychicznego pracownika na dwóch poziomach diagnozy. Z narzędzia mogą korzystać psycholodzy, psychiatrzy, personel medyczny oraz specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi.

Poziom A (screening) umożliwia dokonanie wstępnego rozeznania stanu psychicznego pracownika w odniesieniu do jedenastu najczęściej zgłaszanych zaburzeń psychicznych. Pozwala także na zidentyfikowanie wysokiego ryzyka uzależnienia od alkoholu lub innej substancji psychoaktywnej, próby samobójczej czy znacząco niepokojącego stanu psychologicznego. Ocena na tym poziomie ogranicza się do przeprowadzenia wywiadu z pracownikiem z wykorzystaniem standaryzowanego arkusza wywiadu diagnostycznego. Podczas rozmowy z pracownikiem specjalista weryfikuje obecność i szacuje częstotliwość występowania symptomów określonych zaburzeń.

Poziom B (ocena nasilenia) służy dookreśleniu czy dyskomfort psychologiczny zasygnalizowany w określonych obszarach Poziomu A spełnia kryteria wskazujące na możliwość występowania poważniejszego stanu możliwego do sklasyfikowania przez lekarza specjalistę jako określone zaburzenie. Poziom ten obejmuje ocenę ryzyka depresji, zaburzenia lękowego, zaburzeń snu, zaburzeń z lękiem o stan zdrowia, natręctw oraz ostrego zaburzenia stresowego.

 

Cena:

850,00 zł

szt.
 • nowość

Krótka Skala Rozwoju Niemowlęcia

Krótka Skala Rozwoju Niemowlęcia
Krótka Skala Rozwoju Niemowlęcia
 • autorka: Magdalena Chrzan-Dętkoś
 • kategoria narzędzia: NK
 • sposób badania: wywiad z opiekunem, obserwacja-ocena funkcjonowania dziecka
 • diagnozowany obszar: rozwój motoryczny, poznawczy, społeczny, mowa
 • grupa wiekowa: 1 - 12 mż
 • użytkownicy: psycholodzy i pedagodzy diagności

 

KSRN umożliwia przeprowadzenie wstępnej oceny rozwoju dziecka w wieku od 1 do 12 miesiąca życia, już na etapie zbierania wywiadu rozwojowego z dzieckiem (w warunkach poradni psych-ped czy gabinetu diagnostycznego) bądź też na podstawie obserwacji funkcjonowania dziecka. Narzędzie oparte jest o normy rozwojowe i ma charakter check-listy. Ocena rozwoju dokonana z zastosowaniem KSRN daje diagnoście informację o prawidłowości rozwoju dziecka bądź konieczności pogłębienia diagnozy wraz ze wskazaniem obszarów deficytowych. KSRN ocenia rozwój dziecka w obszarach: motorycznym, poznawczym, społecznym oraz mowy. Zestaw składa się z 12 arkuszy diagnostycznych przypadających na poszczególne miesiące życia. Narzędziem mogą posługiwać się zarówno psycholodzy jak i pedagodzy diagności.

Cena:

790,00 zł

szt.
 • nowość

Zaburzenia okresu niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa (ZONiWD)

Zaburzenia okresu niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa (ZONiWD)
Zaburzenia okresu niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa (ZONiWD)
 • autorka: dr Urszula Sajewicz-Radtke
 • kategoria narzędzia: NK
 • sposób badania: badanie indywidualne
 • diagnozowany obszar: Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej, autyzm, depresja, nadmierna płaczliwość, przejadanie się, atypowe zaburzenia jedzenia, utrata łaknienia, rozwojowe zaburzenia koordynacji, zaburzenia snu, zaburzenia kontroli złości i agresji we wczesnym dzieciństwie, zaburzenia rozwoju mowy i języka
 • zakres wiekowy: od urodzenia do 5. roku życia
 • użytkownicy: psycholodzy, pedagodzy diagności (we współpracy z psychologami), lekarze
ZONiWD umożliwia przeprowadzenie wstępnej diagnozy zaburzeń psychicznych występujących w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa. Diagnosta znajdzie w nim karty diagnostyczne zawierające wykaz symptomów niezbędnych do potwierdzenia u pacjenta w procesie diagnozy określonego zaburzenia. Karty mają charakter ustrukturyzowanego wywiadu. W celu ułatwienia procesu diagnostycznego w przypadku objawów trudnych do jednoznacznej oceny przez rodzica diagności znajdą tu pytania pomocnicze i uzupełniające. 
 
Narzędzie zawiera skrypt oraz 11 kart diagnostycznych, obejmujących 15 różnych zaburzeń neurorozwojowych i innych zaburzeń.
Cena:

690,00 zł

szt.
 • nowość

Zestaw Sprawdzianów Umiejętności Szkolnych dla PPP. Matematyka - SP - Klasa VIII-1

Zestaw Sprawdzianów Umiejętności Szkolnych dla PPP. Matematyka - SP - Klasa VIII-1
Zestaw Sprawdzianów Umiejętności Szkolnych dla PPP. Matematyka - SP - Klasa VIII-1

Arkusze kl. VIII-1 (25 szt.) do testu: Zestaw Sprawdzianów Umiejętności Szkolnych dla PPP. Matematyka - SP - Klasy IV-VIII

 

Cena:

102,00 zł

szt.
 • nowość

Zestaw Sprawdzianów Umiejętności Szkolnych dla PPP. Matematyka - SP - Klasa VII/VIII

Zestaw Sprawdzianów Umiejętności Szkolnych dla PPP. Matematyka - SP - Klasa VII/VIII
Zestaw Sprawdzianów Umiejętności Szkolnych dla PPP. Matematyka - SP - Klasa VII/VIII

Arkusze kl. VII/VIII (25 szt.) do testu: Zestaw Sprawdzianów Umiejętności Szkolnych dla PPP. Matematyka - SP - Klasy IV-VIII

 

Cena:

161,00 zł

szt.
 • nowość

Zestaw Sprawdzianów Umiejętności Szkolnych dla PPP. Matematyka - SP - Klasa VII-1

Zestaw Sprawdzianów Umiejętności Szkolnych dla PPP. Matematyka - SP - Klasa VII-1
Zestaw Sprawdzianów Umiejętności Szkolnych dla PPP. Matematyka - SP - Klasa VII-1

Arkusze kl. VII-1 (25 szt.) do testu: Zestaw Sprawdzianów Umiejętności Szkolnych dla PPP. Matematyka - SP - Klasy IV-VIII

 

Cena:

102,00 zł

szt.
 • nowość

Zestaw Sprawdzianów Umiejętności Szkolnych dla PPP. Matematyka - SP - Klasa VI-1

Zestaw Sprawdzianów Umiejętności Szkolnych dla PPP. Matematyka - SP - Klasa VI-1
Zestaw Sprawdzianów Umiejętności Szkolnych dla PPP. Matematyka - SP - Klasa VI-1

Arkusze kl. VI-1 (25 szt.) do testu: Zestaw Sprawdzianów Umiejętności Szkolnych dla PPP. Matematyka - SP - Klasy IV-VIII

 

Cena:

102,00 zł

szt.
 • nowość

Zestaw Sprawdzianów Umiejętności Szkolnych dla PPP. Matematyka - SP - Klasa V/VI

Zestaw Sprawdzianów Umiejętności Szkolnych dla PPP. Matematyka - SP - Klasa V/VI
Zestaw Sprawdzianów Umiejętności Szkolnych dla PPP. Matematyka - SP - Klasa V/VI

Arkusze kl. V/VI (25 szt.) do testu: Zestaw Sprawdzianów Umiejętności Szkolnych dla PPP. Matematyka - SP - Klasy IV-VIII

Cena:

161,00 zł

szt.
 • nowość
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl